برانکاتو (دیجیتال)

Size Pces/Box SQ M/Box Kg/Box Boxes/Palet Kgs/Palet
60*60 4 1.42 33 32 1056
25*75 6 1.13 20.9 48 1003
30*30 15 1.34 26.3 54 1420

ارتباط آنلاین با مدیر محصول
مدیر این محصول در حال حاضر روی خط نیست مدیر این محصول در حال حاضر روی خط نیست
نام شما : 
   Brancato Beige Rectified
   Brancato Beige Rectified برانکاتو بژ 60x60
   Brancato Bone Rectified
   Brancato Bone Rectified برانکاتو بن 60x60
   Brancato Beige
   Brancato Beige برانکاتو بژ 25x75
   Brancato Bone
   Brancato Bone برانکاتو بن 25x75
   Brancato Beige Relief Decor
   Brancato Beige Relief Decor برانکاتو بژ 25x75
   Brancato Bone Relief Decor
   Brancato Bone Relief Decor برانکاتو بن 25x75
   D 235
   D 235 برانکاتو بژ 30x30
   D 236
   D 236 برانکاتو بن 30x30
   Brancato Modul Beige
   Brancato Modul Beige برانکاتو بژ 25x75
   Brancato Modul Bone
   Brancato Modul Bone برانکاتو بن 25x75
   Brancato Listelo Beige
   Brancato Listelo Beige برانکاتو بژ 6x75
   Brancato Listelo Bone
   Brancato Listelo Bone برانکاتو بن 6x75
   Perfil Bronze Matt
   Perfil Bronze Matt برنز 2x75
   Perfil Silver Matt
   Perfil Silver Matt سیلور 2x75
    بالا
    بازگشت
    نام
    نام خانوادگی
    ایـمیل

    ذخیره اطلاعات