اسکالا (دیجیتال)

Size Pces/Box SQ M/Box Kg/Box Boxes/Palet Kgs/Palet
25*75 6 1.13 20.4 48 980
30*30 15 1.34 27 54 1463

ارتباط آنلاین با مدیر محصول
مدیر این محصول در حال حاضر روی خط نیست مدیر این محصول در حال حاضر روی خط نیست
نام شما : 
   اسکالا (دیجیتال)
   اسکالا (دیجیتال) سفید 25x75
   اسکالا (دیجیتال)
   اسکالا (دیجیتال) آبی 25x75
   اسکالا (دیجیتال)
   اسکالا (دیجیتال) سبز 25x75
   اسکالا (دیجیتال)
   اسکالا (دیجیتال) موکا 25x75
   اسکالا (دیجیتال)
   اسکالا (دیجیتال) کرم 25x75
   اسکالا کانسپت (دیجیتال)
   اسکالا کانسپت (دیجیتال) سفید 25x75
   اسکالا کانسپت (دیجیتال)
   اسکالا کانسپت (دیجیتال) آبی 25x75
   اسکالا کانسپت (دیجیتال)
   اسکالا کانسپت (دیجیتال) سبز 25x75
   اسکالا کانسپت (دیجیتال)
   اسکالا کانسپت (دیجیتال) موکا 25x75
   اسکالا مدول
   اسکالا مدول آبی 25x75
   اسکالا مدول
   اسکالا مدول موکا 25x75
   اسکالا لیستلو
   اسکالا لیستلو موکا 3/8x75
   اسکالا لیستلو
   اسکالا لیستلو آبی 3/8x75
   اسکالا لیسلتو
   اسکالا لیسلتو سبز 3/8x75
   اسکالا (دیجیتال)
   اسکالا (دیجیتال) سفید 30x30
   اسکالا (دیجیتال)
   اسکالا (دیجیتال) کرم 30x30
    بالا
    بازگشت
    نام
    نام خانوادگی
    ایـمیل

    ذخیره اطلاعات