فابریکا (دیجیتال)

Size Pces/Box SQM/Box Kg/Box Boxes/Palet Kgs/Palet
30*60 6 1.05 27.4 48 1315
60*60 4 1.4 37.4 32 1195
20*120 5 1.16 30.6 45 1378
60*120 2 1.42 38.1 32 1220

ارتباط آنلاین با مدیر محصول
مدیر این محصول در حال حاضر روی خط نیست مدیر این محصول در حال حاضر روی خط نیست
نام شما : 
   فابریکا آرت قالبدار گرافیتو (برش خورده)
   فابریکا آرت قالبدار گرافیتو (برش خورده) گرافیتو 30x60
   فابریکا قالبدار گرافیتو (برش خورده)
   فابریکا قالبدار گرافیتو (برش خورده) گرافیتو 30x60
   فابریکا آرت قالبدار گریس (برش خورده)
   فابریکا آرت قالبدار گریس (برش خورده) گریس 30x60
   فابریکا قالبدار گریس (برش خورده)
   فابریکا قالبدار گریس (برش خورده) گریس 30x60
   فابريکا قالبدار آرنا (برش خورده)
   فابريکا قالبدار آرنا (برش خورده) آرنا 30x60
   فابريکا آرت قالبدار آرنا(برش خورده)
   فابريکا آرت قالبدار آرنا(برش خورده) آرنا 30x60
   فابریکا آرت قالبدار گرافیتو (برش خورده)
   فابریکا آرت قالبدار گرافیتو (برش خورده) گرافیتو 60x60
   فابریکا آرت قالبدار گریس (برش خورده)
   فابریکا آرت قالبدار گریس (برش خورده) گریس 60x60
   فابریکا آرت قالبدار آرنا(برش خورده)
   فابریکا آرت قالبدار آرنا(برش خورده) آرنا 60x60
   Fabrica Grafito Forma 17
   Fabrica Grafito Forma 17 گرافیتو 33x33
   Fabrica Gris Forma 17
   Fabrica Gris Forma 17 گریس 33x33
   Fabrica Arena Forma 17
   Fabrica Arena Forma 17 آرنا 33x33
   Perfit Gold Matt- Rectified
   Perfit Gold Matt- Rectified گلد مات 0/6x60
   Perfit Silver Matt- Rectified
   Perfit Silver Matt- Rectified سیلور مات 0/6x60
   فابریکا قالبدار آرنا(برش خورده)
   فابریکا قالبدار آرنا(برش خورده) آرنا 60x120
   فابریکا آرت قالبدار آرنا (برش خورده)
   فابریکا آرت قالبدار آرنا (برش خورده) آرنا 60x120
   فابریکا آرت قالبدار گریس(برش خورده)
   فابریکا آرت قالبدار گریس(برش خورده) گریس 60x120
   فابریکا قالبدار گریس (برش خورده)
   فابریکا قالبدار گریس (برش خورده) گریس 60x120
   فابریکا آرت قالبدار گرافیتو(برش خورده)
   فابریکا آرت قالبدار گرافیتو(برش خورده) گرافیتو 60x120
   فابریکا قالبدار گرافیتو (برش خورده)
   فابریکا قالبدار گرافیتو (برش خورده) گرافیتو 60x120
   فابریکا آرت قالبدار آرنا(برش خورده)
   فابریکا آرت قالبدار آرنا(برش خورده) آرنا 20x120
   فابریکا آرت قالبدار گریس (برش خورده)
   فابریکا آرت قالبدار گریس (برش خورده) گریس 20x120
   فابریکا آرت قالبدار گرافیتو(برش خورده)
   فابریکا آرت قالبدار گرافیتو(برش خورده) گرافیتو 20x120
    بالا
    بازگشت
    نام
    نام خانوادگی
    ایـمیل

    ذخیره اطلاعات