موما

Size Pces/Box SQ M/Box Kg/Box Boxes/Palet Kgs/Palet
33*60 6 1.2 25.8 48 1238
50*50 4 1 21.8 72 1569
60*60 4 1.42 25 32 1136
33*65 5 1 20 28 560
33*33 9 1 18.5 64 1184

ارتباط آنلاین با مدیر محصول
مدیر این محصول در حال حاضر روی خط نیست مدیر این محصول در حال حاضر روی خط نیست
نام شما : 
   Listelo Moma
   Listelo Moma 5x33
   Moma White
   Moma White سفید 33x60
   Moma Beige
   Moma Beige بژ 33x60
   Moma Cement
   Moma Cement سیمنت 33x60
   Moma Bronze
   Moma Bronze برنز 33x60
   Moma Grafito
   Moma Grafito گرافیتو 33x60
   Moma Mosaico White
   Moma Mosaico White سفید 33x33
   Moma Mosaico Beige
   Moma Mosaico Beige بژ موزائیکو 33x33
   Moma Mosaico Cement
   Moma Mosaico Cement سیمنت موزائیکو 33x33
   Moma Mosaico Grafito
   Moma Mosaico Grafito گرافیتو موزائیکو 33x33
   Moma Mosaico Bronze
   Moma Mosaico Bronze برنز موزائیکو 33x33
   MURO MOMA Beige
   MURO MOMA Beige بژ مورو 33x65
   MURO MOMA CEMENT
   MURO MOMA CEMENT سیمنت مورو 33x65
   MURO MOMA GRAFITO
   MURO MOMA GRAFITO گرافیتو مورو 33x65
   MURO MOMA BRONZE
   MURO MOMA BRONZE برنز مورو 33x65
   Moma White
   Moma White سفید 50x50
   Moma Beige
   Moma Beige بژ 50x50
   Moma Cement
   Moma Cement سیمنت 50x50
   Moma Bronze
   Moma Bronze برنز 50x50
   Moma Grafito
   Moma Grafito گرافیتو 50x50
   Tesela royal Gris
   Tesela royal Gris گریس 23/5x33
   Tesela royal Moka
   Tesela royal Moka موکا 23/5x33
    بالا
    بازگشت
    نام
    نام خانوادگی
    ایـمیل

    ذخیره اطلاعات